Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archandělé

 

 

archandel.jpg

 

Archanděl je v mnoha náboženských systémech nejvyšší úroveň anděla. Přestože mnoho náboženství mluví o andělech, andělé nepatří k žádnému určitému náboženství. Jsou proto necírkevní. Archandělé i Andělé jsou součástí monoteistických náboženských tradic křesťanství, judaismu, islámu či zoroastrismu. Teologická disciplína zabývající se anděly se nazývá angelologie. Slovo pochází z řeckého αρχάγγελος (archangelos, z archón = vládce a angelos = posel). Slovo tedy znamená nejvyšší posel Boha. V Bibli se jako archanděl výslovně jmenuje pouze Michael, Gabriel, zmíněný Lukášem, je pouze nepřímo dovozován jako archanděl. Rafael je zmíněn v deuterokanonické knize Tobiáš a Uriel je pouze v apokryfní knize Enochově.

Staré židovské texty uvádějí patnáct archandělů:

 • Archanděl Ariel
 • Archanděl Azrael
 • Archanděl Gabriel
 • Archanděl Haniel
 • Archanděl Chamuel
 • Archanděl Jeremiel
 • Archanděl Jofiel
 • Archanděl Metatron
 • Archanděl Michael
 • Archanděl Rafael
 • Archanděl Raguel
 • Archanděl Raziel
 • Archanděl Sandalfon
 • Archanděl Uriel
 • Archanděl Zadkiel

 

Archanděl Ariel

archandel-ariel.jpg

Znamená "lev či lvice Boží". Ariel je znám jako archanděl země, protože neúnavně pracuje ve prospěch této planety. Dohlíží na říši elementálů a pomáhá léčit zvířata, zejména ta nedomestikovaná. Ariela zvolejte tehdy, toužíte-li se lépe obeznámit s vílami, pokud chcete pomáhat v záležitostech týkajících se životního prostředí, nebo když potřebujete ošetřit zraněného divokého ptáka nebo zvíře.

 

Archanděl Azrael

 

azrael.jpg

Znamená "jemuž pomáhá Bůh". Azrael je také někdy nazýván andělem smrti, protože přichází k lidem v době jejich fyzické smrti a převádí je na druhý břeh. Pomáhá těmto novým přešlým duším, aby se cítily příjemně a zahrnuty láskou. Azrael pomáhá duchovním všech vyznání  také duchovním učitelům. Přivolejte jej ke svým zemřelým bližním i umírající v tom případě, že potřebujete pomoci s formální i neformální duchovní službou.


Azrael, z arabského Azra'il (عزرائي) nebo Azra'eil (عزرایل), je islámský anděl smrti. Bývá též nazýván Azrail, Ashriel, Azaril, Azriel, Izrail, Izrael a Ozryel nebo persky Mordad (مورداد). Izrail znamená "ten, komu bůh pomáhá".

V Koránu se jméno Azra'il neobjevuje, místo něho se objevuje buď jméno Abou-Jaria (أبو جارية), nebo Malaikat Al-Maut (مليكة الموت) (doslovný překlad andělé smrti, nikoli jen jediný anděl). Jeho úkolem je sběr duší a jejich odvádění před soud. Jelikož se o něm nezmiňuje ani Korán, ani Hadís, není přímo součástí náboženství. Někteří jej považují za legendu, jiní tvrdí, že byl přejat z jiných náboženství.

 

Archanděl Gabriel

 

gabriel.jpg

 


Působnost: radost ze života, naděje na znovuzrození, zmrtvýchvstání, poselství, očekávání, přání, tužby, změny, svoboda, "zemři a povstaň"

 

Popis energie: Energie archanděla Gabriela přináší naději, je radostná, jako když "šumí šampaňské", prosvětluje, rozjasňuje. Jeho jméno znamená Boží síla, překládá se však  "Bůh se ukázal". Je přiřazen k barvě bílé.

 

Přináší na zem Boží vědomí, jako je radost, extáze, život a tanec. Zabývá se vším, co má něco společného s vibrací, pohybem změnou:kmitáním atomů, vibrací a pohyby země. Jeho úkolem je oživování, obnovování, vyváženost a čistota. Doprovází každý začátek, jenž se odehrává v souladu s Božím plánem. Stará forma umírá, mění se ve formu novou.


Judaismus

Judaismus chápe Gabriela, podobně jako Michaela, jako přímluvce a strážného anděla izraelského národa, zároveň však jako anděla smrti. Poprvé se tato postava objevuje v starozákonní knize Daniel, kdy vysvětluje vidění o beranu a kozlu, a zvěstuje trvání a konec babylónského zajetí.

Gabriel je jmenován, společně s Michaelem, Urielem, Rafaelem, Raguelem, Remielem a Sarakaelem v apokryfní 1. knize Henochově,jako jeden z archandělů. Rabínský judaismus přisuzuje Gabrielovi jako atributy oheň, zlato, stříbro a měsíc. Podle židovského podání měl být právě Gabriel společně s Michaelem poslán, aby zničili Sodomu.

Křesťanství


Křesťanství přejímá do značné míry židovský pohled na archanděla Gabriela, zvláště pod vlivem knihy Daniel a 1. knihy Henochovy. Gabriel však sehrává zásadní úlohu při zvěstování Panně Marii a vtělení božího syna, Ježíše Krista. Právě on je zvěstovatelem božího poselství Marii a otci Jana Křtitele Zachariášovi.

Jako atributy přisuzuje navíc křesťanská ikonografie Gabrielovi lilii. Evangelíci Gabriela za archanděla neuznávají; jediným archandělem je pro ně Michael.

Islám

Gabriel (جبريل‎‎ arabsky Džibril) je v islámu nazýván též jako duch svatosti (روح القدس‎‎ rúh al-qudus též duch svatý), avšak s Duchem svatým v křesťanství nemá pranic společného. Džibril je poslem (andělem) zjevení, který uděluje inspiraci proroku Mohamedovi při sepsání Koránu.

 

Archanděl Haniel

 

haniel.jpg

 

Působnost: poznání, pochopení a rozvíjení vlastní velikosti, integrace uvědomění do každodenního života, jasné poznání, prohlédnutí iluzí, samozřejmé jednání, existence, radost, síla, sebedůvěra, sebejistota, vznešenost, uvolněné ticho

 

Popis energie: Přestože mám dojem mocné, napřimující královské síly, je Hanielova energie jemná. Spojuje vznešené vědomí s pozemskou silou. Současně ji  přivádí do našeho nitra a uvolňuje. Jeho hlavní barevný odstín je světle modrá.

 

Hanielova energie dodává každé bytosti energii, aby se napřímila, vyrovnala a dorostla tak své velikosti. Realizuje původní určení a tvar. Posiluje, čistí a vyrovnává energie.

 

Archanděl Chamuel

 

chamuel.jpg

Chamuel (latinsky Camael), (známý také jako Kamuel, Camiel, Camniel) je jedním z andělů židovsko-křesťanské mytologie, bývá označovaný jako jeden ze sedmi archandělů. Katolická církev ho neuznává.


Působnost: harmonie, lehkost, okřídlenost, vyšší vibrace, kreativita, inspirace, krása, vztahy, partnerství, soucítění

 

Popis energie: Chamuelova energie je veselá, lehká, zdravá, povznáší, láskyplně halí, je měkká, nosná a zároveň mocná. Někteří lidé ji vnímají jako srdečné objetí. Povznáší nás, jako by nás nesla andělská křídla. Jméno znamená "Bůh je můj cíl" nebo "Hledající Boha". Příslušná hlavní barva je růžová nebo lososově oranžová.

 

Chamuel je projevem boží krásy ve hmotě. Do jeho působnosti spadají vztahy mezi vším stvořením. Silou lásky spojuje i dělí, vytváří harmonii a zvyšuje frekvenci vibrací. Tím zaměřuje vše, co bylo stvořeno, na dokonalost, k nejvyšším cílům, na Boha. To se projevuje v jeho jménu:Bůh je můj cíl. Říká se mu také anděl evoluce, vývoje.

 

Archanděl Jeremiel

 

archandel-jeremiel.jpg

Jeho jméno znamená "soucit Boží". Jeremiel nás inspiruje a motivuje, abychom se oddali duchovní službě ostatním. Angažuje se i v procesu získávání božské moudrosti. Jeremiela volejte tehdy, když se cítíte duchovně "zaseknutí" a také ve chvílích, kdy potřebujete povzbudit na své duchovní cestě a božské misi.

 

Archanděl Jofiel

 

josefiel.jpg

Působnost: Integrace, přístup k vyšším částem bytí a vědomí, jasnost, uvědomění, seberealizace, důvěra ve stvoření, rozlišovací schopnost, moudrost, odolnost, božská láska.

 

Popis energie: Jofielova energie je mírná, integrující, spojující. Cítíme se obklopeni hřejivým mateřským teplem. Vnáší uvolnění do situací, ve kterých se cítíme "na roztrhání".

 Jeho jméno znamená " krása Boží" nebo "Bůh je moje pravda". Spolupracuje s anděly moudrosti a je přiřazován k barvě zlaté.

 

Jofiel přináší světlo Boží všem bytostem. Proto se mu také říká "anděl osvícení". Jako žebřík spojuje nejvyšší a nejnižší bytí, všechny roviny duchovního a materiálního světa. Přes něj proudí informace, ideje, poznatky, vědění, moudrost a duch, a to jak na zem, k člověku, tak

 i opačně. Vytváří mosty mezi různými rovinami a dimenzemi, takže mohou proudit podněty. Přes tyto mosty se také mohou duchovní bytosti dostat do různých dimenzí. Andělé se dostávají touto cestou na zem, k člověku. Nakonec zajišťuje Jofiel spojení s vševědoucnosti Boží, s tím, co vždy bylo a je, s univerzální pravdou. Učí schopnosti rozlišovat a provází evoluci a pokrok. Evoluce totiž znamená zaměření na nejvyšší vědomí, spění k nejvyššímu poznání.

 

 

Archanděl Metatron

 

metatorn.jpg

 

Bývá označován za knížete, či krále andělů. Má ze všech archandělů nejvyšší vibrace a v andělské hierarchii stojí nejblíže počátku. Je ochráncem prahu mezi formami a ne-formami. Říká se o něm, že byl člověkem.

Působnost: všezahrnující láska, dokonalé vědomí, otvírání bran vědomí, ticho,  "všechno je", návaznost na vlastní Božství.

Popis energie: Jeho energie je jemná, mírná, rozjasňující, je to čistá všezahrnující láska. Připisuje se mu barva bílá, perleťová nebo zlatá.

 

Archanděl Michael

 

archangel20michael1.jpg

 

Michael (hebr. מיכאל Micha'el, lat. Michael, arab. Mika'il nebo Mikal, znamená doslova Kdo je jako Bůh, Bohu podobný). Michael je jedním z archandělů a je z nich patrně nejznámější. Jako o archandělovi jsou o něm zmínky ve Starém i Novém zákonu i v Koránu. Michael dle biblického vyprávění zachránil Daniela z jámy lvové.

Muslimské učení ho popisuje s křídly barvy šafránu, na nichž jsou miliony tváří s miliony úst, které úpěnlivě prosí o milost pro lidstvo. Michael zvítězil nad drakem a proto je nebeským protějškem svatého Jiří. Toto často symbolizuje vítězství křesťanství nad pohanstvím, ale spíše je to symbolem vítězství božského řádu nad chaotickými silami temnot.Svědkové Jehovovi považují Michaela za jediného archanděla a ztotožňují jej s Ježíšem Kristem, když Michael má být pojmenováním jeho nebeské a Ježíš Kristus pozemské existence.Jelikož tím popírají nauku o Nejsvětější Trojici a Božství Ježíše Krista, což patří mezi základní body křesťanské víry, vyřazuje je to z většiny definic křesťanství.

 

Archanděl Rafael

 

rafael.jpg

 

Působnost: uzdravení, zdar a dosažení celistvosti, na všech úrovních, posílení, obnova, transformace minulosti, pochopení souvislosti mezi nemocí, vědomím a duší, poznání vlastních potřeb, pro dosažení uzdravení

 

Popis energie: Energie archanděla Rafaela je měkká, zahalující, uzdravující, vyživující, projasňující, konstruktivní, obnovující, podobná balzámu. Je jemná a zároveň silná. Jeho energie je balzámem pro tělo a duši.  Je spojován především se zelenou barvou. Jeho jméno znamená: "Bůh uzdravuje", "Božský léčitel" nebo "lék Boží".

 

Rafael uzdravuje tím, že silou lásky obnovuje Boží řád a obnovuje spojení s Boží láskou. Vyživuje a posiluje. Jeho kompetencí je uzdravování, regenerace, omlazování a obnova na zemi i v celém kosmu. Spolupracuje s četnými anděly uzdravení.

Do jeho působnosti spadá také "ozdravení mezi národy". Působí, když je život člověka ohrožen ztrátou řádu, chaosem nebo válkou.

Jako Rafael (hebr. רפאל Refáél, „Bůh uzdravuje“) se označuje jeden z archandělů, většinou spolu s dalšími dvěma, kteří jsou z Bible známí jménem (tj. Michael a Gabriel). Jeho atributy jsou mimo jiné hůl a cestovní láhev. Jeho jméno je spojením dvou hebrejských slov: „Rapha“ (doktor, uzdravitel) a „el“ (bůh). V Bibli je jako archanděl jmenován výslovně jen Michael, a tak Rafael nebývá protestanty archandělem nazýván.

O Rafaelovi vypráví kniha Tóbijáš. Byl to právě Rafael, který přednášel Bohu modlitby spravedlivého Tóbita a mladé dívky Sáry. Byl to také on, kdo byl pověřen, aby Tóbita uzdravil a Sáru zbavil démona, který ji sužoval, a dal ji za ženu Tóbitovu synu Tóbijášovi. Když se Tóbijáš vydal na cestu a hledal si průvodce, Rafael se mu nabídl a provázel jej na celé cestě z Assyrie do Médie pro u příbuzných uložené stříbro. V Médii pak zařídil uzdravení Sáry, spoutal démona a doprovodil oba novomanžele zpět do Ninive, odkud Tóbijáš pocházel. Tam pak odhalil svou pravou totožnost. Po návratu nakonec ještě uzdravil Tóbitovu slepotu.

Když se Rafael Tóbitovi na počátku cesty představoval, nazval se „Azarjáš, syn velkého Chananjáše“ - tj. „Pomocník, syn velkého Slitovníka“.

Rafael je považován za anděla-uzdravovatele, neboť na Boží příkaz uzdravil Sáru a Tóbita, a anděla-průvodce, protože doprovázel a ochraňoval na dlouhé cestě Tóbijáše. Je patronem lékařů.

 

 

Archanděl Raguel

 

raguel.jpg

 

Funkce: uvědomit si fyzické tělo*hlava v nebi, nohy na Zemi* kontakt s andělem strážným* přátelství* práce na sobě* stabilita jemněhmotných těl* vážit si přírody* růst* materiální nadbytek* prostor pro sebe a ostatní* dýchání* překonat útěk ze Země*


Jeho jméno znamená "přítel Boha". Často je nazýván archandělem spravedlnosti a poctivosti, zvláště v oblibě jej mají outsideři. Dovolávejte se Raguela, kdykoliv se cítíte utlačováni či manipulováni. Raguel vám poradí, jak ve vašem osobním, tak veřejném životě dosáhnout vyrovnanosti a čestného jednání. Stejně tak jej povolejte na pomoc těm, jimž se dostává nespravedlivého zacházení.

Hlídá dobro a je přátelsky oddán lidstvu. Manifestuje se ve stromech poskytujících nám ochranu, útěchu a sílu. Velký počet lidí je v současné době zaměstnán duchovním vývojovým procesem, přičemž často dochází k zanedbávání potřeb fyzického těla, podvýživě čaker jedna až čtyři, k nerovnováze jemněhmotných těl a k poruchám souhry jemněhmotných těl a fyzického těla.

Koruna stromu může být zdravá, pokud kořeny zásobují kmen a větve odpovídající výživou. Meditace a padesát cigaret denně nejde dohromady. Dříve nebo později se tento rozpor mentálně ohlásí a budeme postaveni před rozhodnutí, co skutečně chceme. Klid a zahlcení negativními zvyklostmi nebo růst spjatý s tělesnou očistou. Božího duchu a Světlo k sobě můžeme pozvat pouze tehdy, když je náš chrám čistý. Konečně nikoho by ani nenapadlo provádět svatý obřad ve špinavých prostorách.

Archanděl Raguel vybrušuje naše vědomí pro vnímánípotřeb těla. Přivádí naši pozornost k věcem, jež nám nečiní dobře. Závislosti nedostatek pohybu, povrchové dýchání, neostatek živin atp. jsou negativní návyky rozdílného původu, karmické a rodinné struktury, které nám brání být přítelem našemu tělu.

Tak, jako si sami uzavíráme prostor pro duševní a duchovní růst, tak také nemůžeme hájit prostor, který pro sebe používají ostatní. když se nechceme ochránit sami, nepodaří se nám ochránit ani ostatní.

Archanděl Raguel může vyrovnávat nerovnováhu na všech úrovních tím, že přivede naše vědomí k poznání rušivého faktoru. Spojuje nás s prasilou stromu, otevírá nás sebelásce a sebeúctě, tak aby se mohly zhroutit sebezničující struktury a jejich místo mohlo zaujmout uzdravení, hojnost a růst.

V kontaktu s archandělem Raguelem můžeme dosáhnout průlomu rozhodnutím, že se již nadále nebudeme fyzicky omezovat tím, že budeme přijímat látky, o kterých dobře víme, že nám nedělají dobře. zvyky jsou nahrazovány rozhodnutím probudit vlastní sílu a být skutečně teď a tady.  To má přímé účinky na pocity našeho těla a materiální tok. Nače tělo nám signalizuje, co mu dělá dobře a my jednáme podle toho. Hmota je nám přátelsky nakloněna, protože jsme tady rádi a již ji neodmítáme. Duchovní aktivity padají na úrodnou půdu a jsou živeny Zemí. Může dojít i k realizaci nápadů a plánů týkajích se léčení, poradenství či napsání knihy o vlastních zkušenostech. Stačí se rozhodnout být tady a teď a začít tím, že budeme obývat své tělo.

Archanděl Raziel

 

raziel.jpg

Jeho jméno znamená "tajemství Boží". Raziel údajně stojí velmi blízko Bohu, takže slyší veškeré Božské hovory o tajemstvích a záhadách světa. Raziel sepsal tato tajemství do dokumentu, který předal Adamovi a který nakonec skončil u proroků Enocha a Samuela. Raziela zavolejte, když toužíte porozumět ezoterickým záležitostem, nebo být zasvěceni do alchymie či zhmotňování.

 

Archanděl Sandalfon

 

aa-sandalphone.jpg

 

Jeho jméno znamená "bratr", protože je dvojčetem archanděla Matetrona. Sandalfon je archandělem hudby a modliteb. Pomáhá archandělu Michaelovi při odstraňování strachu a jeho následků (patrně prostřednictvím hudby). Pusťte si nějakou uklidňující hudbu a zavolejte Sandalfona, aby rozehnal jakékoliv pochyby v duchovních záležitostech.

 

Archanděl Uriel

 

archangeluriel.jpg

Působnost: tvořivá síla, činorodost, struktura, rozhodnost, pokoj, harmonie, soulad mezi Božím plánek a hmotnou strukturou, projevy, realizace do praxe, vnášení božských vibrací do hmaty.

 

Popis energie: Uriel je ze všech archandělů nejpozemštější, nejhustší a je nejsilněji spjat se zemí. Na mostě mezi božským a pozemským tvoří předmostí ke hmotě. Jeho energie je mohutná, posilující, propůjčuje strukturu, uspořádává, energetizuje, ale přesto je klidná. Pomáhá lidem v rozmachu a zaměření energie k cíli. Urielově energii se jako hlavní barvy přisuzují granátově a rubínově červená. Jeho jméno znamená: oheň Boží, světlo Boží, plamen slunce, světlo přicházející od boha.

 

Uriel je archandělem řádu, struktury, materializace, krystalizace. Drží klíč ke hmotě, ukotvuje síly světla, Božství, vědomí ve hmotě. Boží plán je realizován ve hmotě a spojen s vědomím. Uriel má na starosti vytváření materiálních struktur, tedy vznik bytostí podle Božího plánu, dále situace a rozhodné momenty, jež se pak spojují s vědomím. Původní energie se transformuje různými rovinami směrem dolů a nakonec je předána silám paprsku materializace. Tak vzniká hmota i situace, Uriel však také dovede vracet kosmický řád strukturám a vývojovým procesům, které se od určeného plánu odchýlily. Stává se tak strážcem Božího řádu ve všech hmotných strukturách. Na zemi napomáhá jeho energie například vzniku zemských struktur, obnovuje a buduje struktury po zničení a katastrofách.

 

Archanděl Zadkiel

 

zakiel.gif

 

Působnost: dokonalost, moudrost, vědění, napojení na božskou energii, vykoupení, svoboda, dokonalé čištění a rozvoj, skok vědomí, blaženost, ticho.

                       

Popis energie: Zadkielova energie integruje, harmonizuje, vyrovnává. Spojuje "nebe a zemi" a současně rozšiřuje. Stejně tak, jak rostou rostliny, rozpínáme se i my "nahoru", do šířky a hloubky. Zadkielova energie uvolňuje napětí a osvobozuje od omezení, nedokonalosti, vázanosti. Hlavní Barvou Zadkielovi energie je fialová. Jeho jméno znamená "blahovůle Boží".

 

Jeho úkolem je šířit božskou strukturu v pozemském životě, v dualitě. Rozvíjí nejvyšší potenciál každé bytosti, dokonalou formou, dokonalé bytí, dokonalou strukturu. Tím obsahuje také možnost překročit momentální strukturu a pokročit do další roviny, do další dimenze. Přispívá každé bytosti k dokončení tvaru a otvírá možnost vstoupit do jiné formy. Je andělem růstu, rozvoje sebe sama a završení. Všechno to, co bylo stvořeno, v sobě nese ideální formu, sleduje Boží plán a zkouší se na zemi vyvíjet do své dokonale završené formy. Zadkiel je také "strážcem kosmických zákonů", toho, co vždy bylo, je a bude. Zajišťuje soulad všeho bytí se zákonitostmi kosmu, v konečné instanci s principem lásky a bdí jako přísný učitel, abychom se těmto principům naučili a dodržovali je.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář