Jdi na obsah Jdi na menu
 


HIERARCHIE ANDĚLŮ

1. 8. 2011

HIERARCHIE ANDĚLŮ

 

angels.jpg

 

Nejznámější používané označení jednotlivých stupňů řádu nebeského
     
1. Serafín Serafíni Seraphim
2. Cherubín Cherubíni Cherubim
3. Galgallin Trůny Thrones
4. Dominium Panstva Dominions
5. Virtures Síly Virtues
6. Authorities Mocnosti Powers
7. Principalities Počátky Principalities
8. Archanděl Archandělé Archangels
9. Anděl Andělé Angels

http://www.almanach.cz/teol-a-religionistika/teologie/72-hierarchie-and

 

Serafíni

 

serafins.jpg

 

Serafíni nebo Serafové jsou všeobecně uznávání jako nejvyšší andělé. Stojí při trůnu samotného Boha a chrání jej. Jsou také známi tím, že neustále zpívají: "Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy."

Jsou bytostmi tvořenými jen z čistého průzračného "světla" - tedy přesněji energie a mohou přímo myšlenkami komunikovat s Bohem. Vyzařují a doslova rezonují podstatou lásky a dobroty. Jsou také spojováni s ohněm a žárem, ve smyslu očisty a lásky. Známá je jejich podstata podle Izaiáše:
6,2 Nad ním stáli serafové (nad trůnem): každý z nich měl po šesti křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel.
6,6 Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů. V ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře,
6,7 dotkl se mých úst a řekl: "Hle, toto se dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen."


Podle klasického výčtu patří mezi serafy: Michael, Serafiel, Gabriel, Metatron, Uriel, Nathanael, Jehoel, Chamuel (Šemuel), Satanel (před pádem)

Podle Enocha byly Serafíni čtyři, kteří odpovídali 4 světovým stranám. Jiné, pozdější výklady však hovoří o tom, že Serafínům vládli a poroučeli právě Princové Trůnu nebeského jako: Michael, Serafiel, Gabriel, Metatron, atd. ..

Některé pasáže svatých knih (např. 21:6 a 21:8 Pátá kniha Mojžíšova, 30:6 Izák) hovoří o Serafínech jako o vzdušných nebo ohnivých hadech, kteří žili mezi Palestinou a Egyptem.

Další, méně významné překlady a hypotézy dělají v hierarchii Andělů jen zmatky. Poukazují na Serafy jako na "léčitele", bytosti s mocí uzdravovat. Metatrona označují za Satana nebo velmi starého draka, který měl 36 křídel a bezpočet očí. Cherubín

Cherubín nebo též Cherub. Genesis 3:24 hovoří takto: Cherubové chrání cestu ke Stromu života na východ od Ráje s plamennými meči.

V Šalamounově chrámu chránili dva Cherubové Archu úmluvy. Také se o nich hovoří jako o gigantických ochráncích chrámů Babylonských a Sumerských. Ochraňovali ale i další důležitá místa. V nejstarších textech starého zákona a některých žalmech je zmínka o tom, že Bůh sedí na Cherubech nebo na nich jede či s nimi jede. Zda-li se jednalo o to, že Cherubové přímo táhli povoz či nesli trůn samotného Boha, není jasné. Samotní Cherubové byli také vyobrazeni na Arše a nebo též nimi byla zdobena opona Stánku úmluvy.

Známa je jejich podoba podle Proroka Ezechiela:
1,4 Viděl jsem, jak se přihnal bouřlivý vítr od severu, veliké mračno a šlehající oheň; okolo něho byla zář a uprostřed ohně jakýsi třpyt oslnivého vzácného kovu.
1,5 Uprostřed něho bylo cosi podobného čtyřem bytostem, které se vzhledem podobaly člověku.
1,6 Každá z nich měla čtyři tváře a každá čtyři křídla.
1,7 Nohy měly rovné, ale chodidla byla jako chodidla býčka, jiskřila jako vyleštěný bronz.
1,8 Ruce měly lidské, a to pod křídly na čtyřech stranách; měly po čtyřech tvářích a křídlech.
1,9 Svými křídly se přimykaly jedna k druhé. Při chůzi se neotáčely, každá se pohybovala přímo vpřed.
1,10 Jejich tváře se podobaly tváři lidské, zprava měly všechny čtyři tváře lví a zleva měly všechny čtyři tváře býčí a všechny čtyři měly také tváře orlí.
1,11 Takové byly jejich tváře; jejich křídla byla rozpjata vzhůru. Každá se přimykala dvěma křídly k druhé a dvěma si přikrývaly těla.
1,12 Každá se pohybovala přímo vpřed. Chodily podle toho, kam je vedl duch; při chůzi se neotáčely.


Později, v době renesanční, jsou cherubové vyobrazeni jako děti - andělé.

Jasné je, že se jednalo o bytosti, které patřily spolu se Serafy mezi nejvyšší anděly, i když jim byly již přisuzovány některé lidské vlastnosti.

 

Cherubíni

 

cherubins.jpg

Cherubín nebo též Cherub. Genesis 3:24 hovoří takto: Cherubové chrání cestu ke Stromu života na východ od Ráje s plamennými meči.

V Šalamounově chrámu chránili dva Cherubové Archu úmluvy. Také se o nich hovoří jako o gigantických ochráncích chrámů Babylonských a Sumerských. Ochraňovali ale i další důležitá místa. V nejstarších textech starého zákona a některých žalmech je zmínka o tom, že Bůh sedí na Cherubech nebo na nich jede či s nimi jede. Zda-li se jednalo o to, že Cherubové přímo táhli povoz či nesli trůn samotného Boha, není jasné. Samotní Cherubové byli také vyobrazeni na Arše a nebo též nimi byla zdobena opona Stánku úmluvy.

Známa je jejich podoba podle Proroka Ezechiela:
1,4 Viděl jsem, jak se přihnal bouřlivý vítr od severu, veliké mračno a šlehající oheň; okolo něho byla zář a uprostřed ohně jakýsi třpyt oslnivého vzácného kovu.
1,5 Uprostřed něho bylo cosi podobného čtyřem bytostem, které se vzhledem podobaly člověku.
1,6 Každá z nich měla čtyři tváře a každá čtyři křídla.
1,7 Nohy měly rovné, ale chodidla byla jako chodidla býčka, jiskřila jako vyleštěný bronz.
1,8 Ruce měly lidské, a to pod křídly na čtyřech stranách; měly po čtyřech tvářích a křídlech.
1,9 Svými křídly se přimykaly jedna k druhé. Při chůzi se neotáčely, každá se pohybovala přímo vpřed.
1,10 Jejich tváře se podobaly tváři lidské, zprava měly všechny čtyři tváře lví a zleva měly všechny čtyři tváře býčí a všechny čtyři měly také tváře orlí.
1,11 Takové byly jejich tváře; jejich křídla byla rozpjata vzhůru. Každá se přimykala dvěma křídly k druhé a dvěma si přikrývaly těla.
1,12 Každá se pohybovala přímo vpřed. Chodily podle toho, kam je vedl duch; při chůzi se neotáčely.

Později, v době renesanční, jsou cherubové vyobrazeni jako děti - andělé.

Jasné je, že se jednalo o bytosti, které patřily spolu se Serafy mezi nejvyšší anděly, i když jim byly již přisuzovány některé lidské vlastnosti.

 

Galgallin

 

galgallin.jpg

(Thrones, Ophanim)

Galgallin nebo též z hebrejského Galgal. Jedná se o třetí nejvyšší stupeň. Přebývají ve třetí a čtvrté úrovni nebeské. V oblasti nebe, která se setkává již se samotnou zemí. Z našeho pohledu se tedy jedná již o bytosti z nižších, nebo v případě jiného pohledu bližších, astrálních rovin.

Jejich popis také uvádí prorok Ezechiel:
1,13 Svým vzhledem se ty bytosti podobaly hořícímu řeřavému uhlí. Vypadaly jako pochodně a oheň procházel mezi bytostmi a zářil, totiž z toho ohně šlehal blesk.
1,14 A ty bytosti pobíhaly sem a tam, takže vypadaly jako blýskavice.
1,15 Když jsem na ty bytosti hleděl, hle, na zemi u těch bytostí, před každou z těch čtyř, bylo po jednom kole.
1,16 Vzhled a vybavení kol bylo toto: třpytila se jako chrysolit a všechna čtyři se sobě podobala; jejich vzhled a vybavení se jevilo tak, jako by bylo kolo uvnitř kola.
1,17 Když jela, mohla jet na všechny čtyři strany a při jízdě se nezatáčela.
1,18 Jejich loukotě byly mohutné a šla z nich bázeň; ta čtyři kola měla loukotě kolem dokola plné očí.
1,19 Když se bytosti pohybovaly, pohybovala se s nimi i kola, a když se bytosti vznášely nad zemí, vznášela se i kola.
1,20 Kam je vedl duch, tam šly, tam vedl duch i kola; vznášela se spolu s nimi, neboť duch bytostí byl v kolech.
1,21 Když ony šly, jela, když se ony zastavily, stála, a když se ony vznášely nad zemí, vznášela se kola spolu s nimi, neboť duch bytostí byl v kolech.
1,22 Nad hlavami bytostí bylo cosi podobného klenbě jako třpyt oslňujícího křišťálu rozpjatého nahoře nad jejich hlavami.
1,23 Pod tou klenbou pak byla jejich křídla vztažena jedno k druhému; každá bytost měla dvě křídla, jimiž se přikrývala, a každá měla dvě křídla, jimiž přikrývala své tělo.
1,24 I slyšel jsem zvuk jejich křídle jako zvuk mnohých vod, jako hlas Všemocného, když se pohybovaly; bylo to jako hřmění, jako zvuk válečného tábora; když stály, svěsily křídla.
1,25 Zvuk se šířil svrchu nad klenbou, kterou měly nad hlavou; když stály, svěsily křídla
1,26 A nahoře nad klenbou, kterou měly nad hlavou, bylo cosi, co vypadalo jako člověk.
1,27 I viděl jsem, jako by se třpytil oslnivý vzácný kov; vypadalo to jako oheň uvnitř i okolo; směrem od toho, co vypadalo jako bedra, nahoru a směrem od toho dolů jsem viděl, co vypadalo jako oheň šířící záři dokola.
1,28 Vypadalo to jako duha, která bývá na mračnu za deštivého dne, tak vypadala ta záře dokola; byl to vzhled a podoba Hospodinovy slávy. Když jsem to spatřil, padl jsem na tvář a slyšel jsem hlas mluvícího.

 


STŘEDNÍ TROJICE


Dominium (Dominions, Lords, Lordships, Kuriotetes, Hashmallim)


Těmto andělům se podle Dionýsosů říká "Andělé povinností". Jsou slučováni také s duchovním a fyzickým světem. Jedná se tedy o andělské bytosti zřejmě vázané k určitým vlastnostem nebo úkolům - myšleno však na vyšší úrovni. Tedy vykonávající nebo starající se o složité úkony jako je příkladně planetární řád nebo některá komplexní poslání. Tyto povinnosti přijímají od Boha a vyšších andělů. Jen zřídka kdy se setkávají nebo komunikují s lidmi.

Přebývají v druhé úrovni nebeské. Nepřesně pak uváděno je, jestli jsou jedněmi z nich Zadkiel, Hashmal, Yahrie a Muriel. Nebo jsou toto jedni z pánů těchto andělů.

Virtues


(Malakim, Dunamis, Tarshishim, Andělé z Grace a Valor)

Andělé jež přímo vykonávají skutky zázraků Božích. Také přinášejí známá "osvícení", snášejí se z nebes jako zářivé bytosti a dodávají například hrdinům odvahy a statečnosti ve chvílích nejtěžších. Dva andělé hodnosti Virtures doprovázeli Krista při nanebevstoupení (nanebevzetí).

 

Authorities
(Powers, Potentates, Dyhamis, Dunamis)

 

Tito andělé byli vytvořeni Bohem jako první. Přebývají mezi první a druhou sférou nebeskou nebo v nich. Jsou strážci cest vedoucích k Nebi. Působí jako průvodci ztracených duší (lidských duší) a udržují rovnováhu sil v zemské sféře - rovnováhu duchovní. Sepisují dějiny lidstva. Mají za úkol chránit svět lidí před démony tak, aby jej definitivně neovládli.

Opět - k jejich vůdcům patří nebo jsou jimi: Camael, Gabriel, Verchiel a Panna Marie

Jejich vůdci či jsou jimi: Michael, Gabriel, Raphael, Bariel, Tarshish, Usiel a Satanel.

 

NIŽŠÍ TROJICE

 

Principalities (Princedoms)Jsou strážci všech velkých společenství. Ať už národů, měst nebo shromáždění. Později se také stali ochránci náboženství.
Jejich vládci či jsou: Nisroch, Amael, Haniel, Cervihel, Requel.

 

Archanděl (Archang)

Archandělé jsou poslové boží. Jsou hlavní spojnicí mezi Nebem a lidmi. Také jsou stále v boji se syny Pekel. Výraz "Archanděl" je velmi často používán nesprávně pro všechny vyšší anděly. Třeba archanděl Michael nebyl pouhým Archandělem, ale andělem z vyšší trojice.
Archandělé v Islámu: Jsou 4 - Jibril, Mikhail, Azrael a Israfel.
Archandělé judaismu a křesťanství: Je zmiňováno 7. Nejznámější jsou Raphael, Gabriel, Michael a Uriel. Poslední 3 jsou jistě někteří z těchto andělů: Raziel, Remiel, Sariel, Metatron, Anael, Rahuil, Barakiel, Chamael, Jophiel, Zadkiel, Jeduhiel, Simael, Zaphiel a Aniel.
Enoch jmenuje Archanděly tyto: Uriel, Raquil, Michael, Saragael, Gabriel, Haniel a Raphael.
Někteří novodobí výzkumníci v oblasti "Angellogie" věří, že Archandělů je celkem 12: Anthriel, Aquariel, Chamuel, Gabriel, Jophiel, Michael, Omniel, Perpetiel, Raphael, Uriel, Valeoel a Zadkiel. (viz Archandělé)
 

AnděléAndělé jsou duchovní bytosti, poslední z bytostí astrálních, božských. Otázkou je, zda-li jsou ještě génii či snad pouze jakousi odrůdou kriketových démonů. Pod nimi samotnými se již nachází jen člověk. Vykonávají různé služby a jsou s lidmi ve spojení nejvíce ze všech andělů. Také jsou označováni jako poslové. Jsou důležitou a nezbytnou složkou vykonavatelů vůle boží, neboť jak je známo - samotný Bůh je příliš velkou mocností, kterou by lidský duch neunesl. I podle Bible nikdo nemůže spatřit tvář boží a zůstat naživu (Exodus 33:20).

Andělé jsou obdařeni mocí učit lid znalostem zemědělství, meteorologie, psychologie, astronomie, lékařství, numerologie, atd.. Zajímavé je, že Andělé mají znalosti i lidem zakázané jako třeba alchymii a ti, kteří by ji lidem donesli, by byli ztrestáni.

Tito Andělé jsou tedy jistě pravými génii - nesoucí znalosti. Nikde ale nejsou uváděni právě poslové dočasní, kteří jsou vytvářeni jen k určitým, krátkodobým úkolům. Je tedy také otázkou, zda-li vůbec andělé využívají těchto bytostí, či jsou-li jen doménou démonů.

Známí vládci Andělů jsou: Phaleg, Adnachiel, Gabriel a Chayyliel. (viz Andělé)